A koronavírus elleni védettség igazolása

A koronavírus elleni védettség igazolása

Védettségi igazolvány – Hivatalos Antitest Gyorsteszt Besthetics I.M.C
Védettségi igazolvány – Hivatalos Antitest Gyorsteszt – Besthetics I.M.C International Medical Centers – Sopron +36-70-720-80-71 Erzsébet u. 18

A koronavírus szerológiai AB – ( Antibody )- Antitest Gyorsteszt az ujjbegy megszúrását vett vérből kimutatott (IgM és IgG) vizsgálat.

COVID-19 AG – Antigén + Influenza A+B Egyben 1 Gyorsteszt.

Neutralizing Antibody / Semlegesítő Antitest Gyorsteszt – legújabb pontosítót specifikus teszt az immunrendszer során termelődő ellenanyagot, + az első és a második bármilyen Covid -19 védőoltás beadása után pontos állapotot beméri.

Védettségi igazolvány
Antitest Gyorsteszt Hivatalos kiállított igazolása Hatóságilag az NNK által elfogadott akkreditált – Besthetics I.M.C laborban, a védettséget igazoló okmány kiállításához amit maid a kormányhivatalban
váltja ki. A koronavírus szerológiai AB – ( Antibody )- Antitest Gyorsteszt az ujjbegy megszúrását vett vérből kimutatott (IgM és IgG) vizsgálat. 15 Perc, az igazolás helyben kialakitasaval.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám 713
III. Kormányrendeletek
A Kormány 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelete


a koronavírus elleni védettség igazolásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 • A koronavírus elleni védettség igazolása
 • § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása
  a) a COVID-19 betegségből (a továbbiakban: fertőzés) e rendeletben meghatározott időn belül történő
  felgyógyulás vagy
  b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a gyártó által
  meghatározott dózisú COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)
  tényének az igazolásával történik.
  (2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban:
  védettségi igazolvány), illetve applikáció.
 • A védettségi igazolvány
 • § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza
  a) az érintett nevét,
  b) az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik,
  c) az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
  d) a védettségi igazolvány sorszámát,
  e) az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét, valamint a védőoltás típusát,
  f ) a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát,
  g) az a)–f) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
  h) szöveges jelzésként
  ha) „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes”,
  hb) „Nem ruházható át”,
  hc) „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon
  ellenőrizhetők”
  feliratokat.
  (2) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti érvényességi dátum – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – az érintett – (3) bekezdés
  szerinti – fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban
  nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg.

  (3) A (2) bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulás napja, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben
  (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott,
  a) az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy
  antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai
  vizsgálat napja,
  b) negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó
  pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai
  vizsgálat napját követő tizedik nap.
  (4) Ha az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló
  antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, azonban az érintett az egészségügyi szakmai
  szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett,

  714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám
  pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, úgy
  az (1) bekezdés f) pontja szerinti érvényességi dátum az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő
  negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.
  (5) A védettségi igazolvány az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.
  (6) A védettségi igazolványt – a (3) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére Budapest
  Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)
  a) 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén 2021. március 15. napjáig,
  b) 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a (3) bekezdés szerinti fertőzésből
  történő felgyógyulásának napját követő 8 napon belül,
  c) ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására –
 • március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,
  d) ha az alapimmunizálásra – amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadására –
 • március 1. napját követően került sor, 8 napon belül
  hivatalból állítja ki.
  (7) A védettségi igazolványt – a (4) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére a hatóság
  a) 2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15. napjáig,
  b) 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül
  kérelemre állítja ki.
  (8) A (7) bekezdés esetében a védettségi igazolvány
  a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
  b) bármely kormányablakban személyesen
  igényelhető.
  (9) A (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy
  szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat
  eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet.
  (10) A védettségi igazolvány pótlása, cseréje iránti kérelmet
  a) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy
  b) bármely kormányablakban személyesen
  lehet benyújtani.
  (11) A védettségi igazolvány
  a) (6) bekezdés szerinti első, illetve a fertőzésből történő felgyógyulás tényének igazolását követően az oltottság
  tényének igazolása céljából történő második kiállítása ingyenes,
  b) (7) bekezdés szerinti kiállítása, valamint (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási
  szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.
  (12) A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.
  (13) A (11) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala
  10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő utalással kell megfizetni.
  (14) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy
  az eljárást megszünteti.
  (15) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli
  benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.
  (16) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.
  (17) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos
  nevét, a fizetési számlaszámot, vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj
  visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással
  teljesíti.
  (18) Hivatalból történő visszatérítés esetén a hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai
  készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra
  átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.
 • § (1) A 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató
  a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,
  b) – ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől
  eltér – az érintett levelezési címét,
  M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám 715
  c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal
  nem rendelkezik – az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas
  hatósági igazolványának számát,
  d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét
  az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.
  (2) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (7) bekezdése szerinti esetben –
  a) az EESZT működtetőjétől a gyógyult személy TAJ számát, valamint a fertőzésből történő felgyógyulásának
  dátumát,
  b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől a gyógyult személy útlevelének és állandó
  személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét
  automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.
  (3) A hatóság – a 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben –
  a) az EESZT működtetőjétől az érintett TAJ számát, a 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint
  az (1) bekezdés szerinti adatokat,
  b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett nevét, útlevelének és állandó
  személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, lakcímét
  automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatás
  útján – átveszi.
  (4) A hatóság a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok
  megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint érvényes útlevelek okmányazonosítóját
  az útiokmány-nyilvántartásból is átveheti.
  (5) A hatóság a (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat – a TAJ szám kivételével – a védettségi igazolvány
  megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány
  megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.
  (6) A védettségi igazolvány tekintetében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.)
  Korm. rendeletet nem kell alkalmazni, de az (5) bekezdés szerinti szerv a védettségi igazolványt a hatóság és
  a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter bevonásával kialakított biztonsági elemek alkalmazásával
  köteles kiállítani.
  (7) A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól,
  valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen
  szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésétől eltérően a védettségi
  igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi
  igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.
 • A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció
 • § (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.
  (2) Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett
  oltottságát.
  (3) Az applikáció
  a) az érintett nevét,
  b) az érintett TAJ számát,
  c) az oltás idejét, a védőoltás típusát,
  d) a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát
  jeleníti meg.
 • Adatkezelés
 • § Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány kiállítása
  érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett 2. § (1) bekezdés b)–f ) pontja, valamint 3. §
  (1) bekezdése szerinti adatait.
 • § A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított egy évig kezeli
  az érintett 3. § (3) bekezdése és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése szerinti adatait.
  716 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám
 • § (1) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátásába a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert
  adatfeldolgozóként bevonja.
  (2) A védettségi igazolványhoz kapcsolódó rendszer
  a) alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési, valamint az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait
  központi szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
  b) infrastruktúra-fejlesztési és infrastruktúra-üzemeltetési, az okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint
  az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatait központi szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
  Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  látja el.
 • Záró rendelkezések
 • § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 • § Az e rendelet szerinti védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját
  követően kell elkezdeni.
  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
  A Kormány 61/2021. (II. 12.) Korm. rendelete
  a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
  284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
  A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában és
  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
 • cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 • § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.)
  Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
  „(12) Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot, vagy a SARS-CoV-2 specifikus
  antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatot és az ahhoz szükséges mintavételt térítés ellenében veheti
  igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. számú mellékletben meghatározott díj fizetésére
  kötelezhető.
  (13) A (12) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv. szerinti biztosított a (12) bekezdés szerinti
  mintavételt és vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe.”
 • § Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 • § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
 • M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 21. szám 717
 • melléklet a 61/2021. (II. 12.) Korm. rendelethez
  Az R. 2. számú melléklete a következő 19. és 20. sorral egészül ki:
  (A B)
 • Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 specifikus antitest
  kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat
  9 000 Ft
 • Járványügyi készültség idején mintavétel a SARS-CoV-2 specifikus
  antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálathoz 2000 Ft.

Jelentkezes : E-mail

Időpontfoglalás: Erzsébet u. 18

Tel : +36-99-798-703 / +36-99-798-706 /+36-70-720-80-71

Mobil: csak Sürgősségi: +36-30-939-44-42

Besthetics I.M.C – MITRA-DENT Klinikában.

+36-70-720-80-71 Besthetics I.M.C – Erzsébet u. 18 Sopron Nyitvatartás

Hétfő09:00 – 18:00
Kedd09:00 – 18:00
Szerda09:00 – 18:00
Csütörtök09:00 – 18:00
Péntek09:00 – 18:00
Szombat10:00 – 17:00 Csak előre bejelentkezéssel
VasárnapCsak előre bejelentkezéssel
Erzsébet u. 18

A megadott időpontban jöjjön el – kérjük, lehetőség szerint ne érkezzen az időpontja előtt sokkal korábban. Rendelőnkben egyszerre csak egy személy tartózkodhat, így kérjük kint várakozzon, ha előbb megérkezik.

kerdoiv letöltése  Töltse le a nyomtatványt erről a linkről, kérjük töltse ki És hozza magával, ha lehetséges. kerdoiv-Covid-19 PDF letöltése kerdoiv-Covid-19 DOCX Download letöltés

E-mail us

Covid-19 Tesztek Vitnyédi u. 21 Sopron. Besthetics Medical Centers
Besthetics I.M.C Medical
Covid-19 Tesztek Vitnyédi u. 21 Sopron. Besthetics Medical Centers

Megbízható, hitelesített laborban végzett Covid 19-szűrésben, a Besthetics orvosi központban.
Antitest PCR és Antigén vizsgálati lehetőség akár helyszíni kiszállással is. Személyre szabott tanácsadás, háromnyelvű orvosi igazolás. legmagasabb minőségű tesztekkel rendelkezünk.

NNK- Nemzeti Népegészségügyi Központ MINTAVÉTEL CÉLJÁBÓL FELKERESHETŐ INTÉZMÉNYEK LISTÁJA + A hivatalos lista És A térkép Belépési Link

Besthetics International Medical Centers hivatalos Antigen MINTAVÉTELI akkreditált Központ Sopronban – Positive esetekben automatikusan bejelentés az ANTSZ” OSZIR Járványügyi szakrendszere.

Védettségi igazolvány
Antitest Gyorsteszt Hivatalos kiállított igazolása Hatóságilag az NNK által elfogadott akkreditált – Besthetics I.M.C laborban, a védettséget igazoló okmány kiállításához amit maid a kormányhivatalban
váltja ki. A koronavírus szerológiai AB – ( Antibody )- Antitest Gyorsteszt az ujjbegy megszúrását vett vérből kimutatott (IgM és IgG) vizsgálat. 15 Perc, az igazolás helyben kialakitasaval.